Home Aktualności Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek.
PDF 

Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół  i placówek od 1 września 2020 r.

Organizacja zajęć w szkole

·        Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.

·        Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.

·        Po wejściu do budynku szkoły należy obowiązkowo zdezynfekować ręce.

·        Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły wyznaczonej naklejoną na podłodze taśmą, zachowując zasady:

a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,

b) dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi
min. 1,5 m,

c) dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,

d) opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

·        W celu zapewnienia szybkiej i skutecznej komunikacji rodzice/ prawni opiekunowie ucznia zobowiązani są do podania wychowawcy aktualnych numerów telefonów, aktualizacji danych kontaktowych. Rodziców/ prawnych opiekunów zobowiązuje się również do odbierania telefonów ze szkoły lub niezwłocznego oddzwaniania, odpowiadania na e-maile.

·        Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, zgodnie z wytycznymi GIS izoluje ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osóbi niezwłocznie powiadamia rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu). W celu dokonania pomiaru temperatury ciała dziecka w szkole używany jest termometr bezdotykowy.

·        W czasie pandemii w szkole nie będą organizowane apele, spektakle, koncerty, dyskoteki i zabawy oraz uroczystości z udziałem rodziców. Na przerwy będą wychodzić rotacyjnie jedynie uczniowie z wyznaczonych zespołów klasowych. Uczniowie zostaną zobowiązani do zachowania dystansu między sobą oraz osobami przebywającymi na terenie szkoły, szczególnie w miejscach wspólnych. Ponadto w przestrzeniach wspólnych uczniowie są zobowiązani do noszenia własnych maseczek lub przyłbic. Zajęcia dla klasy będą się odbywały w jednej wyznaczonej sali z wyjątkiem informatyki, języka obcego oraz wychowania fizycznego.

·        Wszystkich uczniów obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

·        Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce, jeżeli takie są w sali. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. Zasada ta obowiązuje również uczniów korzystających ze świetlicy szkolnej.

·        Z powodu zaleceń GIS dotyczących wietrzenia sal, części wspólnych (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć, zaleca się, aby uczniowie mieli ze sobą swetry lub bluzy.

·        Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,        w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach rodzice powinni dopilnować, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym i regularnie je czyścili (pranie lub dezynfekcję).

·        Do odwołani uczniowie nie będą korzystać z szatni.

·        Uczniowie przypisani do sal: 8,9,13,14,15,20,21,22 – wchodzą do budynku od strony cmentarza.

·        Uczniowie przypisani do sal: 3,4,5,6,10,11,16,17,18 – wchodzą do budynku od strony ulicy Tokarskich.

·        Wejściem głównym wchodzą do szkoły uczniowie korzystający ze świetlicy.

 

BIP

 

 

Odwiedzający

Naszą witrynę przegląda teraz 56 gości 

Statystyki

Odsłon : 1913325

Pogoda