Home Świetlica szkolna Regulamin świetlicy szkolnej dla rodziców.
PDF 


Regulamin świetlicy szkolnej

§ 1

Postanowienia ogólne

Świetlica jest integralną częścią szkoły - w swojej programowej działalności realizuje cele      i zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści i działań wychowawczo-opiekuńczych przyjętych w planie pracy oraz w programie wychowawczym szkoły.
W świetlicy zadania realizowane są według rocznego planu pracy i tygodniowego rozkładu zajęć opracowanego
w oparciu o roczny plan pracy szkoły.

§ 2

Cele i zadania świetlicy

Wychowawcy w świetlicy szkolnej zapewniają dzieciom i młodzieży:

 1. Zorganizowaną opiekę wychowawczą, pomoc w nauce oraz odpowiednie warunki do nauki własnej, rekreacji, i rozwijania własnych zainteresowań.
 2. Kształtują nawyki kultury osobistej i współżycia w grupie.
 3. Rozwijają zainteresowania oraz zdolności.
 4. Wdrażają do samodzielnej pracy umysłowej.
 5. Udzielają pomocy uczniom mającym trudności w nauce.
 6. Organizują właściwy i kulturalny wypoczynek.
 7. Współpracują i współdziałają ze szkołą, domem oraz środowiskiem lokalnym.
 8. Sprawują opiekę nad dożywieniem.

 

Do zadań świetlicy należy:

 • organizowanie opieki, pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, przyzwyczajanie do samodzielnej pracy;
 • organizowanie gier i zabaw ruchowych, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny;
 • odkrywanie i rozwijanie zainteresowań;
 • stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnych rozrywek, kształcenie nawyków kulturalnego życia codziennego;
 • upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości oraz dbałości o zachowanie zdrowia;
 • rozwijanie samodzielności i samorządności;
 • współdziałanie z nauczycielami, rodzicami oraz instytucjami społecznymi;
 • organizowanie dożywiania poprzez nadzorowanie wydawania obiadów i śniadań
 • zapewnienie bezpieczeństwa podczas wykonywania wyżej wymienionych zadań.

§ 3

Założenia organizacyjne.


1. Świetlica szkolna przeznaczona jest dla dzieci kl. I – III uczęszczających do szkoły, które z różnych przyczyn muszą dłużej przebywać w szkole.

2. Uczniowie mogą korzystać z opieki w świetlicy w godz. 645-1600.
3. Zapisy dzieci na świetlicę odbywają się od kwietnia każdego roku szkolnego.

4. Rodzice zapisują dziecko do świetlicy szkolnej przez wypełnienie „Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej” (kartę należy pobrać w sekretariacie szkoły).

5. Na podstawie zebranych kart powołana komisja rekrutacyjna ustala listę uczniów objętych stałą opieką świetlicy.

6. Analiza informacji zawartych w „Karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy” jest podstawą określenia formy i zakresu opieki nad dzieckiem w świetlicy.

7. Świetlica prowadzi dzienny rejestr frekwencji uczniów zgłaszających się do opieki.

§ 4

1.Wychowankowie świetlicy


1. Do świetlicy w pierwszej kolejności przyjmuje się uczniów rodziców pracujących oraz

dzieci z rodzin wymagających wsparcia.

2.Świetlica zapewnia również opiekę uczniom nie zapisanym, którzy potrzebują jej okazjonalnie.


2. Prawa uczestnika świetlicy.
Uczeń przebywający w świetlicy szkolnej ma prawo do:

 1. Uczniowie korzystający z opieki świetlicy mają prawo do udziału w zajęciach prowadzonych przez wychowawców świetlicy lub do zajęć indywidualnych.
 2. Prawo do korzystania z wyposażenia świetlicy zgodnie z regulaminem świetlicy oraz sposobami ustalonymi przez wychowawcę świetlicy.
 3. Korzystania z pomocy wychowawcy w odrabianiu zadań.
 4. Korzystania z organizowanych form dożywiania.

 

3. Obowiązki uczestnika świetlicy.
Uczeń przebywający w świetlicy szkolnej zobowiązany jest do:

 1. Systematycznego udziału w zajęciach.
 2. Zgłaszania swojej obecności oraz każdorazowo swojego odejścia u wychowawcy świetlicy.
 3. Uczeń ma obowiązek usprawiedliwiania swojej nieobecności na zajęciach.
 4. Nie opuszczania świetlicy szkolnej bez uprzedniego zgłoszenia wychowawcy (osoby, które chcą zwolnić się
  z zajęć świetlicowych muszą dostarczyć pisemną zgodę rodziców).
 5. Wykonywania poleceń wychowawcy świetlicy oraz pozostałych pracowników.
 6. Natychmiastowego zgłaszania wszelkich wypadków.
 7. Odrabiania zadanych lekcji pod opieką wychowawcy świetlicy.
 8. Dbania o porządek i wystrój świetlicy.
 9. Poszanowania sprzętu i wyposażenia świetlicy.
 10. Poszanowania ciszy , spokoju oraz pracy innych.
 11. Szanowania własności szkoły i innych osób.
 12. Kulturalnego zachowania się w trakcie zajęć świetlicowych jak i w trakcie pobytu na stołówce, respektowania poleceń nauczyciela-wychowawcy.
 13. Przestrzegania regulaminu świetlicy.

§ 5

Nagrody i wyróżnienia

 • Wyróżnienie wobec wszystkich dzieci przez wychowawcę.
 • Pochwała przekazana opiekunom.
 • Pochwała przekazana wychowawcom klas.
 • Drobny upominek rzeczowy, itp.

Kary

 • Upomnienie, nagana udzielona przez wychowawcę w obecności wszystkich uczniów.
 • Poinformowanie rodziców o złym zachowaniu (w kontakcie bezpośrednim, pisemnie lub telefonicznie)
 • Nagana udzielona w obecności wychowawcy klasy.
 • Nagana udzielona przez Dyrektora szkoły.
 • Skreślenie z listy uczestników świetlicy.

 

 

 

§ 6

Współpraca z rodzicami


1. Bezpośrednia (codzienny kontakt i rozmowy – odbierają dzieci ze świetlicy osobiście)
2. Korespondencja z rodzicami
3. Rozmowy telefoniczne

 

 

BIP

 

 

Odwiedzający

Naszą witrynę przegląda teraz 82 gości 

Statystyki

Odsłon : 1910117

Pogoda