Home Przetargi Przetarg sklepik szkolny
PDF Drukuj

 

ZSP.340.2.2012                                                          Jedlicze, dnia 24 października 2012 r.

 

REGULAMIN PRZETARGU

w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzenia przetargu ustnego na oddanie w najem sklepiku szkolnego w budynku

Zespołu Szkół Publicznych w Jedliczu, ul. Tokarskich 5

 

§1

 

1. Przedmiotem przetargu jest oddanie w najem pomieszczenia o powierzchni 15 m 2 przeznaczonego na sklepik szkolny w budynku Zespołu Szkół Publicznych w Jedliczu ul. Tokarskich 5.

2. Przetarg ustny nieograniczony ma na celu uzyskanie najwyższej ceny poprzez wybranie oferty najkorzystniejszej.

3. Cena wywoławcza czynszu wynosi 250zł. Postąpienie wynosi 5 zł.

 

§2

W przetargu ustnym mogą brać udział osoby fizyczne, osoby prawne oraz podmioty nie mające osobowości prawnej, jeżeli wpłacą wadium w wyznaczonym terminie.

 

§3

Przetarg odbędzie się w Zespole Szkół Publicznych w Jedliczu przy ul. Tokarskich 5 .

 

§4

 

1. Każdy z uczestników przetargu zobowiązany jest wpłacić wadium w wysokości 250 złotych.

2. Wadium płatne jest przelewem na konto Zespołu Szkól Publicznych w Jedliczu nr 43863610282002140060290001 Zgłoszenie uczestnictwa w przetargu i kopia dowodu wpłaty/przelewu winny być złożone najpóźniej w dniu 19 listopada 2012 roku w kancelarii Zespołu Szkół Publicznych w Jedliczu godzinę przed przetargiem.

3. Wadium zwraca się w ciągu 3 dni po zakończeniu przetargu z zastrzeżeniem, że wadium wniesione przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego.

4. Wadium ulega przepadkowi na rzecz Zespołu Szkół Publicznych w Jedliczu w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy.

5. Umowa, winna być zawarta w terminie 7 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

 

§5

 

1. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje stawkę wyższą od stawki wywoławczej, co najmniej o l postąpienie.

 

4. Przed przystąpieniem do przetargu uczestnicy winni zapoznać się w siedzibie Zespołu Szkół Publicznych w Jedliczu z Regulaminem Przetargu i wzorem umowy (stanowiącej załącznik do Regulaminu Przetargu) składając stosowne oświadczenie o zapoznaniu się z ich treścią najpóźniej na godzinę przed rozpoczęciem przetargu.

Nie złożenie oświadczenia skutkuje nie dopuszczeniem do przetargu.

5. Uczestnik przetargu może działać w czasie przetargu przez pełnomocnika.  Pełnomocnik obowiązany jest złożyć Komisji Przetargowej na godzinę przed rozpoczęciem przetargu pełnomocnictwo sporządzone na piśmie z odręcznym podpisem udzielającego pełnomocnictwa.

 

§ 6

 

Przewodniczący powołanej przez Zespołu Szkół Publicznych w Jedliczu komisji przetargowej otwiera przetarg, podając uczestnikom przetargu dane wymienione w § l oraz wymienia uczestników dopuszczonych do przetargu.

1. Uczestnicy przetargu zgłaszają ustnie coraz wyższe stawki czynszu za najem nieruchomości, dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszego postąpienia.

2. Stawka zaoferowana przez uczestnika przetargu przestaje wiązać, gdy inny uczestnik zaoferuje stawkę wyższą.

3. W przypadku braku dalszych postąpień przewodniczący komisji informuje uczestników przetargu, że po trzecim wywołaniu najwyższej zaoferowanej wysokości czynszu dalsze postąpienia nie zostaną przyjęte, po czym wywołuje trzykrotnie ostatnią najwyższą wysokość czynszu i zamyka licytację. Licytację wygrywa uczestnik przetargu, który zgłosił najwyższą wysokość czynszu.

4. Przewodniczący zamyka przetarg i ogłasza imię i nazwisko lub nazwę albo firmę, która przetarg wygrała.

5. Komisja przeprowadzająca przetarg sporządza protokół z przetargu, w którym określa:

-termin, miejsce i rodzaj przetargu oraz datę sporządzenia protokołu,

-wykaz osób dopuszczonych i niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu,

-przebieg licytacji i najwyższą wysokość czynszu osiągniętą w przetargu ustnym,

-imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę osoby wskazanej przez komisję przetargową do zawarcia z Zespołem Szkół Publicznych w Jedliczu umowy dzierżawy

nieruchomości,

-imiona, nazwiska i podpisy przewodniczącego oraz pozostałych członków komisji.

6. Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę do zawarcia umowy

dzierżawy nieruchomości.

 

 

 

Przewodniczący Komisji Przetargowej

 


 

 


 

BIP

 

 

Odwiedzający

Naszą witrynę przegląda teraz 60 gości 

Statystyki

Odsłon : 1912839

Pogoda